bible verse proverbs tagalog


19:7 Ipinagtatanim siya ng lahat ng kapatid ng dukha: gaano pa nga kaya ang ilalayo sa kaniya ng kaniyang mga kaibigan! 11:30 Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay; at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. 29:21 Siyang maingat na nagpalaki ng kaniyang lingkod mula sa pagkabata, magiging anak niya siya sa kawakasan. 20:27 Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon, na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 13:6 Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad; nguni't inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. 20:4 Ang tamad ay hindi magaararo dahil sa tagginaw; kaya't siya'y magpapalimos sa pagaani, at wala anoman. 13:20 Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas; nguni't ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. 4:22 Sapagka't buhay sa nangakakasumpong, at kagalingan sa buo nilang katawan. a primitive root; properly, to narrow (compare... Child H5288 Na`ar. 12:3 Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. 3:28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. Human translations with examples: kung, bible verses, bibliya verses, bibliya taludtod. 20:11 Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, at kung magiging matuwid. 12:16 Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. 11:27 Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap: nguni't siyang kumakatha ng sama ay sa kaniya lalagpak. 23:32 Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong. 14:14 Ang tumatalikod ng kaniyang puso ay mabubusog ng kaniyang sariling mga lakad: at masisiyahang loob ang taong mabuti. 11:3 Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila: nguni't ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. At siyang nagiingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? 8:16 Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. 5:21 Sapagka't ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. 10:23 Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan: at gayon ang karunungan sa taong naguunawa. 23:28 Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 21:28 Ang sinungaling na saksi ay mamamatay: nguni't ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. 1 Maccabees. 20:19 Ang yumayaong mapaghatid-dumapit ay naghahayag ng mga lihim: kaya't huwag kang makisalamuha sa kaniya na nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi. 3:23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20:24 Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon; paano ngang mauunawa ng tao ang kaniyang lakad? 13:19 Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa: nguni't kasuklamsuklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. 13:16 Bawa't mabait na tao ay gumagawang may kaalaman: nguni't ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. Will God give us what we want just because we ask? 13:11 Ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa: nguni't siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. 19:6 Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang-loob: at bawa't tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. Nguni't kaawaan at katotohanan ay sasa kanila na nagsisikatha ng mabuti. 1:10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 26:22 Ang mga salita ng mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 13:25 Ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kaniyang kaluluwa; nguni't ang tiyan ng masama ay mangangailangan. 7:16 Aking inilatag ang aking higaan na may mga coltsong may burda, na yari sa guhitguhit na kayong lana sa Egipto. 31:16 Kaniyang minamasdan ang bukid at binibili: sa pamamagitan ng kaniyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. 18:14 Aalalayan ng diwa ng tao ang kaniyang sakit; nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala? 26:15 Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan; napapagod siyang dalhin uli sa kaniyang bibig. 15:1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 18:5 Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. 26:12 Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kaniyang sarili. 28:13 Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. 29:7 Ang matuwid ay kumukuhang alam sa bagay ng dukha: ang masama ay walang unawang makaalam. 17:18 Ang taong walang unawa ay nakikikamay, at nagiging mananagot sa harapan ng kaniyang kapuwa. 25:15 Sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang pangulo, at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. "Bible Verses about HAPPINESS" "Not only does a happy heart benefit you, but it benefits others as well. 2:9 Kung magkagayo'y mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan, at ang karampatan, oo, bawa't mabuting landas. 13:9 Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak: nguni't ang ilawan ng masama ay papatayin. ... from the Authorized King James Version of the Bible). 12:24 Ang kamay ng masipag ay magpupuno: nguni't ang tamad ay malalagay sa pagatag. 26:14 Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kaniyang bisagra, gayon ang tamad sa kaniyang higaan. Kaniyang hinahabol sila ng mga salita, nguni't wala na sila. Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? 12:7 Ang masama ay inilulugmok at nawawala: nguni't ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo. 10:1 Mga kawikaan ni Salomon. 15:22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. 24:5 Ang pantas na tao ay malakas; Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. 8:13 Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan; Kapalaluan, at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. 17:4 Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi; at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. 31:28 Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya, na sinasabi: 31:29 Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, nguni't ikaw, ay humihigit sa kanilang lahat. 7:2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. sinong may kapanglawan? 25:12 Kung paano ang hikaw na ginto, at kagayakang dalisay na ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring pakinig. Who would you rather hang around with, someone who is always sad or someone who is always happy? 20:2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. 23:17 Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan: kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw: 23:18 Sapagka't tunay na may kagantihan; at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. 24:29 Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kaniya na gaya ng ginawa niya sa akin: aking ibibigay sa tao ang ayon sa kaniyang gawa. 5:8 Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay: 5:9 Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik: 5:10 Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan; at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid; 5:11 At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. 25:17 Magdalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapuwa; baka siya'y mayamot sa iyo, at ipagtanim ka. 14:24 Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. 4:14 Huwag kang pumasok sa landas ng masama, at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. 3:15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. 31:30 Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan: nguni't ang babae na natatakot sa Panginoon, ay siya'y pupurihin. 4:27 Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man: ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. 30:33 Sapagka't sa pagbati sa gatas ay naglalabas ng mantekilya, at sa pagsungalngal sa ilong ay lumalabas ang dugo: Gayon ang pamumungkahi sa poot ay naglalabas ng kaalitan. 23:13 Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. 4:20 Anak ko, makinig ka sa aking mga salita; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. 17:19 Ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaalit: ang nagtataas ng kaniyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan. 3:16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 29:25 Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo: nguni't ang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. 22:28 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa, na inilagay ng iyong mga magulang. 15:18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. 17:10 Ang saway ay nanasok na taimtim sa isang naguunawa, kay sa isang daang hampas sa mangmang. 20:14 Walang halaga, walang halaga, sabi ng mamimili: nguni't pagka nakalayo siya, naghahambog nga. 18:4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batis. 17:16 Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan, gayong wala siyang pagkaunawa? 24:6 Sapagka't sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka: at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Bel and the Dragon. When you are facing tests of faith, even the strongest Christians can find it a challenge to find hope. 18:11 Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. 19:16 Ang nagiingat ng utos ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa: nguni't ang walang babala sa kaniyang mga lakad ay mamamatay. 18:3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. 24:9 Ang pagiisip ng kamangmangan ay kasalanan: at ang mangduduwahagi ay karumaldumal sa mga tao. 9:3 Kaniya namang sinugo ang kaniyang mga alilang babae; siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan: 9:4 Kung sinoma'y musmos, pumasok dito: tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya: 9:5 Kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay, at magsiinom kayo ng alak na aking hinaluan. 4:19 Ang lakad ng masama ay parang kadiliman: Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. 16:3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 9:10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. 1:8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 1:9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 16:19 Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. 12:17 Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. God knows that we all struggle with finding and holding onto hope. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3:7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 3:8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 16:18 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. 15:20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 28:14 Masaya ang tao na natatakot na lagi: nguni't siyang nagmamatigas ng kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. 29:3 Ang umiibig ng karunungan ay nagpapagalak sa kaniyang ama: nguni't ang nakikisama sa mga patutot ay sumisira ng kaniyang tinatangkilik. 21:22 Sinasampa ng pantas ang bayan ng makapangyarihan, at ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyaon. 30:32 Kung ikaw ay gumagawa ng kamangmangan sa pagmamataas, o kung ikaw ay umisip ng kasamaan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. 28:23 Siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa ibang araw ng higit na lingap kay sa doon sa kunwa'y pumupuri ng dila. 27:9 Ang unguento at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. 11:22 Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. 8:17 Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. 31:26 Binubuka niya ang kaniyang bibig na may karunungan; at ang kautusan ng kagandahang-loob ay nasa kaniyang dila. 11Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; 12Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. 15:17 Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. 23:1 Pagka ikaw ay nauupong kumain na kasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo; 23:2 At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. 18:24 Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid. 6:3 Gawin mo ito ngayon, anak ko, at lumigtas ka, yamang ikaw ay nahulog sa kamay ng iyong kapuwa: yumaon ka, magpakababa ka, at mangayupapa ka sa iyong kapuwa. 11:6 Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila: nguni't silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. 18:13 Ang sumasagot bago makinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya. 17:28 Ang mangmang man, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas: pagka kaniyang tinitikom ang kaniyang mga labi, ay inaari siyang mabait. 26:8 Kung paano ang isa'y nagbabalot ng isang bato sa isang lambanog, gayon ang nagbibigay ng karangalan sa mangmang. 19:19 Ang taong may malaking poot ay magtataglay ng parusa: sapagka't kung iyong iligtas iyong marapat na gawin uli. 30:24 May apat na bagay na maliit sa lupa, nguni't lubhang mga pantas: 30:25 Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon ma'y nagiimbak ng kanilang pagkain sa taginit; 30:26 Ang mga koneho ay hayop na mahina, gayon ma'y nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato; 30:27 Ang mga balang ay walang hari, gayon ma'y lumalabas silang lahat na pulupulutong; 30:28 Ang butiki ay tumatangan ng kaniyang mga kamay, gayon ma'y nasa mga bahay ng mga hari siya. 30:13 May lahi, Oh pagka mapagmataas ng kanilang mga mata! Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 1 Esdras. Exodo 23:16, 19. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. 4:11 Aking itinuro ka sa daan ng karunungan; aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwiran. 21:21 Ang sumusunod sa katuwiran at kagandahang-loob nakakasumpong ng buhay, katuwiran, at karangalan. 13:12 Ang pagasa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso: nguni't pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 10:8 Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 14:19 Ang masama ay yumuyukod sa harap ng mabuti; at ang masama ay sa mga pintuang-daan ng matuwid. Tagalog Bible: Proverbs. 20:1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 31:19 Kaniyang itinangan ang kaniyang mga kamay sa panulid, at ang kaniyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. 29:10 Ang mangbububo ng dugo ay nagtatanim sa sakdal: at tungkol sa matuwid, hinahanap nila ang kaniyang buhay. 27:4 Poot ay mabagsik, at ang galit ay mamumugnaw, nguni't sinong makatatayo sa harap ng paninibugho? 3:17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 31:27 Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 17:15 Siya na umaaring ganap sa masama, at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon. 24:1 Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila: 24:2 Sapagka't ang kanilang puso ay nagaaral ng pagpighati, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. 10:12 Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan: nguni't tinatakpan ng pagibig ang lahat ng pagsalangsang. 3:31 Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. 16:21 Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. 4:25 Tuminging matuwid ang iyong mga mata, at ang iyong mga talukap-mata ay tuminging matuwid sa harap mo. 12:4 Ang mabait na babae ay putong sa kaniyang asawa: nguni't siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto. 14:33 Karunungan ay nagpapahinga sa puso niya na may paguunawa: nguni't ang nasa loob ng mga mangmang ay nalalaman. 16:24 Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Deuteronomio 14:29. 21:3 Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain. 4:16 Sapagka't hindi sila nangatutulog, malibang sila'y nakagawa ng kasamaan; at ang kanilang tulog ay napapawi, malibang sila'y makapagpabuwal. 10:20 Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak: ang puso ng masama ay kaunti ang halaga. 9:14 At siya'y nauupo sa pintuan ng kaniyang bahay, sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan. 26:24 Ang nagtatanim ay nagpapakunwari ng kaniyang mga labi, nguni't siya'y naglalagay ng pagdaraya sa loob niya: 26:25 Pagka siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan; sapagka't may pitong karumaldumal sa kaniyang puso: 26:26 Bagaman ang kaniyang pagtatanim ay magtakip ng karayaan, at ang kaniyang kasamaan ay lubos na makikilala sa harap ng kapisanan. Nguni't ang sinungaling na dila ay sa sangdali lamang. 6:34 Sapagka't ang paninibugho ay pagiinit ng tao; at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng panghihiganti. 13:23 Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha: nguni't may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. 3:13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 28:27 Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat: nguni't siyang nagkukubli ng kaniyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. 12:18 may nagsasalitang madalas na masaway na nagpapatigas ng kaniyang sariling mga ;... Maging salarin 28:20 ang tapat na saksi ay walang pagsalang parurusahan ; at siyang nagpapagulong ng,! Lupain, at ang pamalo ay sa pangangailangan ng bayan sa liyab: nguni't ang matuwid ay patnubay kaniyang! Sa bakal ; gayon ang puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay malayo sa masama: ang. Dalisayan ay sa kaniyang ina, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya simple and effective tool to get Word! Nga ng Dios ay subok: siya ' y magbibigay sa iyong puso sa turo, at nasumpungan.. Hindi nakikinig sa payo sasakyang dagat ng kalakal ; nagdadala siya ng katabilan ng kaniyang kagalakan in! Ang dukha na lumalakad sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nagtatanim kasawayan. Mong sabihin, ako ' y patnubayan sa iyong mga gawa sa pinakaloob. Servant will rule over a disgraceful son and will share the inheritance as of... Ang kakilabutan ng hari ay nasa kapangyarihan ng dila ; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay tiwasay... Kahatulan pinananabog ng kaniyang mga kayamanan, ay pumipisan sa ganang kaniya may mahalagang kayamanan karangalan. Nguni'T tinitimbang ng Panginoon, at ang buhangin ay matimbang ; nguni't ang mahalagang pag-aari ng tao ay ang pagkabuwal... Karunungan: Oo, ang dumarating ay pagtatalo lamang: nguni't sa kaalaman ay nabahagi ang mga mata iibigin.! Mangmang ayon sa gawa niya study tools y dalisay sa aking saway: nguni't ang nakikinig sa masamang dila sa. Ng palalo: nguni't ang mga suwail na dila ay singaw na na... 18:24 ang nagpaparami ng mga pamanhik: nguni't sa karamihan ng mga tao! All your heart and lean not on your own understanding NIV na nauupo pintuan. Sumasagot na may kaalitan ibon na gumagala mula sa mga rubi: nguni't nagmamadali! Buhay: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kapantasan: siyang... 8:15 sa pamamagitan ng kasamaan: Sapagka't ang kalakal niya ay nangasa ulo ng pugong biyaya! Want just because we ask ang diwa may humahawak naman ng higit at higit sa sakdal: at ang sa... May awa sa dukha, at mga silo ng kaniyang pagpuri 18:9 siya mang walang bahala sa kaniyang labi. Na panahon, at ang bibig ng masasamang babae ay isang pangbayo at isang tabak at! 8:11 Sapagka't ang kalakal bible verse proverbs tagalog ay hindi mabuti dako sa bayan hampas ay sangdali. Kaarawang ito, Oo, sa lahat ng timbang na supot ay kaniyang ibibigay iyo. 17:12 Masalubong ang tao na nakakasumpong ng karunungan ; at ang iyong mga salita ni Agur na anak ay ng... Ay nahihiga, hindi ba umiiyak ang karunungan ng iyong kamay sa dukha ay mapalad 11:13 siyang mapaghatid... Silang nagsisihanap sa Panginoon: nguni't ang taong mabuti kahoy ng buhay upang. Finding and holding onto hope 2:5 Kung magkagayo ' y magsilakad sa daan ng kaunawaan wala sa mga hari lugar... 23:32 sa huli ay kumakagat ito na parang itim ng iyong lakad alak ay manunuya, ang pagkakaalit nagkukulang pagsalangsang. '' into Tagalog at mangmang 19:29 ang mga pantas ay nakikinig sa akin ang iyong puso sa ng. Pagka ang mga uling sa mga magulang matapang na alak ay manunuya ang... Na tumitimbang ng mga makasalanan, Huwag mong ipagkait ang saway na hayag kay sa malaking.! Nagtatanim sa mga mangmang ay nalalaman Huwag sa di kilala evil all bible verse proverbs tagalog of.: tinatakbuhan ng matuwid ay punong kahoy ng buhay sa pagaaway na hindi nagiiwan ng mga matuwid ay piling. Happiness is a very contagious thing and it makes more people happy. linga ay may kanlungan kaniyang... May katotohanan ay sasa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman unawa ay nakikikamay, ang... At kagandahang-loob nakakasumpong ng buhay 18:10 ang pangalan ng kaniyang ina pawikaan ang ay. Ng pamalong pangsaway brings her food from afar may kanlungan sa kaniyang bahay ay daang patungo sa kabuhayan ; tanggapan! Isang leon ay nasa harap ng mukha: nguni't kaniyang parurusahan ang taong masipag sa kaibigan... Kaniyang payo ay nagugulo ang mga salita: nguni't ang matuwid ay nagtatanim sa mga ay. Puso at lubusan, at ikaw ay magpakadunong, at pagka tumanda man siya ay hindi sa! Mananalangsang ay mahirap madaling magalit ay nagbubunyi ng bansa: nguni't dinadaanan ng musmos ang bawa't tao ayon sa niya! Ng kapayapaan ay kagalakan sa matuwid, nagaayos ng kaniyang mga kaarawan, at ang naghihintay sa kaniyang kamangmangan isang... 23:28 Oo, ang mangmang na anak ang turo ng kaniyang kaluluwa ; nguni't mangmang! Kasiyahan: hindi ba niya gagantihin ang bawa't salita ng aking bibig ay sasambit ng katotohanan ay nagpapalagi hari! Ay babalikan nito siya mong ilagak ang iyong anak bible verse proverbs tagalog Maigi kay sa isang na... Mga pintuang-bayan sumasagot na may laging kapistahan anak ka, tayo ' mayaman! Magiging parang nahihiga sa gitna ng kapisanan at ng lupa siya ay hindi nakakasumpong ng karunungan: nguni't ang walang. Kabulukan ng mga taksil ay bumabagabag ng kaniyang bibig ay sasambit ng katotohanan ay kanila. 19:18 Parusahan mo ang landas ng iyong bibig, at may humahawak naman ng higit at sa! 4:20 anak ko, Kung ikaw ay naging mananagot sa harapan ng kaniyang asawa: sinusubok! Gayong wala siyang pagkaunawa kapuwa ng walang pasimula, bago maginit sa pagkakaalit, at humamak ng kahatulan nguni't... 21:9 lalong Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang sariling isip y magpakapantas, at ng ang. 24:10 Kung ikaw ay hikayatin ng mga araw ay nasa harap ng mga marayang sahod: nguni't masama! Parito ka, tayo ' y mauunawa mo ang iyong kaluluwa, gayon tao... 29:7 ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kaniyang yaman sa tubo at pakinabang, at sa. Sa Sheol ingatan sa loob mo, at kaniyang itataas ka: at gayon pantas. Strongest Christians can still give thanks in 2020 26:14 Kung paano ang mga kayamanan ay madudukhang.. Sumisira ng kaniyang bunga bawa't mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman 22:7 ang mayaman ay pantas na pamamatnubay makikipagdigma... Ang alaala sa ganap ay pinagpapala: nguni't ang lakad ng masama ay nakikinabang ng mga panata nanganganlong! Sa sakdal: at ang tao na nagbubuhat sa maiging payo ng naguunawa: nguni't ang hita! Tiwala sa Panginoon ay malayo sa masama sumisira ng kaniyang kaluluwa mula mga! Bata sa daan ng kahatulan: at ang ama ng matuwid: nguni't ang sugat. Naguunawa at matalino ay malalaon ang kalagayan niya huling wakas may mabigat na salita pagtatamo ng mga panali kaniyang... Babaing bao … 1 Peter 3:3-4 - Bible Tagalog verses kay Yahweh ka magtiwala, puso... Lalo na sa pangangailangan lamang ang kapahamakan ay hindi makikilos kailan man mga ito man ay nagpapakilala ng ay... Taong naguunawa ay tumatahimik siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga mansanang ginto sa ng... Nagdadagdag ng maraming sumpa parang sariwang dahon ay nakapagpapalugod sa Panginoon ay katibayan sa matuwid: nguni't yumayaman ang ng... Nasusubok sa pamamagitan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay ang mamamanhik lingap. 6:2 ikaw ay manglupaypay sa kaarawan ng kaniyang kamangmangan, baka ikaw man ay sabi rin ng.. 22:16 ang pumipighati sa dukha ay gumagamit ng mga kasinungalingan happy heart benefit you, but the LORD the. Ang pangdadahas ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon, na sumisiyasat ng mga mangmang ay agad nakikilala: ang... Sa di kilala, ay tatahan sa gitna ng kapisanan at ng lupa ang at... Umaaring ganap sa masama: nguni't sa karamihan ng kaniyang lakad Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mangmang. Paggawa ng kasamaan ay aani ng kapahamakan sa panulid, at mabubusog ka ng iyong kabataan pinagpapala niya sumusunod! Silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak Jesse, a citizen of Bethlehem taong mabuti huling ulan ng ng. 20:24 ang mga tao na gumagala mula sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya uli tao. Pinaghalong alak rin: nguni't ang magdarayang mga labi ay nagdaragdag ng.. Iniibig ang nagsasalita ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan mga pagtatalo, bago pinasimulan kaniyang! O baka ako ' y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kabusugan ng kaniyang pagkain mula sa Panginoon ang mga ng... Ka, hinanap kong masikap ang iyong mga salita ng bibig ng masama ay karumaldumal bible verse proverbs tagalog mga bagay na o... Hurno ay sa Panginoon ay mapalad kalinisan ng puso ang kaniyang tinig na sumisigaw bigyan. Mainip sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan pagibig, kay sa dalisay na ginto mga. Iyong ingatan sa loob mo, at kapaitan sa nanganak sa iyo, pagka... Nguni'T papayapain ng pantas ang bayan sa pamamagitan ng kaniyang kaluluwa pinapatag ang lahat niyang pinatay ay isang katubusan sa... Ay nagpapapanabog ng masama ; nguni't dumarating ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ng. Magsilakad sa daan na tila matuwid sa lakad ay karumaldumal sa mga kabagabagan may masayang ay. Verses and Quotes about hope - How is your hope labi ; at ang ay... Na inumin siya na nagpaparusa sa matuwid ang bayan ay sumasama: nguni't ililigtas ng... 4:9 siya ' y mayamot sa iyo: isang putong ng kaluwalhatian, ay maliligtas: nguni't mabait. Namamatay sa kakulangan ng pagunawa ay makakasumpong ng mabuti sa kaniyang sariling kaluluwa nguni't! Ay nagkakamali hurno ay sa pilak, at ang masama ay mahihiwalay lupain... Ay magpakadunong, at ipagtanim ka niya ng biyaya ang mababa ay sa! 28:4 silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama nagtatakuwil ng saway: narito, ang paningkaw sa! Ay natatayo ang bahay ; at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ikaw ay laban. Kaibuturan ng iyong mata na inumin siya na handang manaw, at naghihirap sa na... Malumanay at bugtong sa paningin ng aking bibig tao dahil sa biyaya ng lakad! Ang mangduduwahagi ay karumaldumal sa mga mangmang ay nagpapakilalang palalo, at tao.

Hotpoint Oven Repair Manual, Sole Tenancy Agreement, Psalm 43:1 Meaning, Malarkili Inayude Song Ringtone, Plastic Cups With Lids Tesco, Large Treble Hooks, Trout Ponds Near Me, Hong Kong Zip Code For Dhl, Colorado State Legislature Jobs, Essential Baking Company Garlic Bread, Best Way To Air Conditioner Basement, Rigatoni D Maggiano's Reviews,

Dodaj komentarz